Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Dört Büyük Kutsal Kitap

Çöküş
X
Çöküş
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Dört Büyük Kutsal Kitap

  Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere, peygamberler aracılığıyla da

  İnsanlara bildirilen emir ve yasakların bulunduğu kitaplara kutsal kitap denir.

  Bu kitapların kutsal sayılmaları Allah’ın sözlerini içermelerindendir.

  Kutsal kitaplar hangi adlarla anılır? Kutsal kitaplara, ilâhî kitap, semavi kitap da denir. Bu kitaplarda Yüce Allah, biz kullarına peygamberleri aracılığı ile öğütler vermektedir. Bu kitaplar, sadece inanç ve ahlaktan ibaret değillerdir. Aynı zamanda insanın yararına olan kurallar, emir ve yasaklar içerirler. Bütün bunların tek bir amacı vardır. O da insanlığın mutluluğudur.

  ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR?

  Vahiy, bir şeyi gizli ve çabuk olarak bildirmektir. Dini anlamı ise, Allah

  Tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgi demektir. Tanrının büyük ve emirlerinin Peygambere duyurulmasına vahiy denir. Yüce Allah emir ve yasaklarını hangi yollarla peygamberlerine ulaştırmıştır? Yüce Allah, emir ve yasaklarını peygamberlere, doğrudan veya melek (Cebrail)vasıtasıyla ulaştırmıştır.

  Vahiy yoluyla ulaşan kutsal kitaplar bizim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Onlar bize güzel ahlâk sahibi olmanın yollarını öğretir. Allah’ın emir ve yasakları, insanların iyiliği, sağlık ve mutluluğu için gönderilmiştir. Kutsal kitaplarda hangi konular bulunmaktadır?

  Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiştir. Tarih boyunca insanoğlu zaman zaman Allah’ın bildirdiği yoldan ayrılıp, putlara tapmalardır. Bunun sonucunda Allah, o insanlara peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiştir. Bu vahiylerde, insanların Yüce Yaratıcıya ibadet ve itaat etmeleri, kötü Alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve iyi huyları benimsemeleri istenmektedir. İbadetlerin insanlara öğretilmesi, Tanrının buyruklarının insanlara iletilmesinde vahyin dolaysıyla kutsal kitapların ve peygamberlerin işlevi çok önemlidir. Kötü ahlâkın yaygınlaştığına, huzur, güven ve barışın yok olduğu durumlarda Allah, kutsal kitaplar göndermiş. Ve bu kitaplardaki öğütlere uyulmasını istemiştir.

  Biz Müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitapların hepsine inanırız.

  Kuranı Kerim Peygamberimize indirilişi gibi titizlikle korunmuş ve hiçbir

  Değişikliğe uğramamıştır. Çünkü Allahü Teala bir ayette “Onu biz indirdik. Onun koruyucusu ve muhafaza edicisi de biziz.” buyurmaktadır.

  Dört büyük ilahi kitap

  a-Tevrat, Hz. Musa’ya gönderildi.

  b-Zebur, Hz. Davut’a gönderildi.

  c-incil, Hz. İsa’ya gönderildi.

  d-Kuran› Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderildi.

  Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç

  sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır. Bunlara suhuf (sahifeler)

  denilir.

  Sahifeler şu peygamberlere gönderilmiştir:

  10 sahife Hz. Adem,

  50 sahife Hz. şit,

  30 sahife Hz. idris,

  10 sahife Hz. İbrahim, olmak üzere toplam 100 sahifedir.

  Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir. Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. İbranice ve Aramca olarak yazılmıştır. Tevrat, kanun yasa anlamlarına gelir.

  Yahudi dininin kutsal kitabı Tevrat beş Kitaptan oluşur. Bunlar;

  Tekvin b- Çıkış. c- Levililer d- Sayılar e- Tesniye

  Tevrat Sina Dağında Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük kitabın birincisidir.

  Tevrat’ı insanlara yol gösterici (Ali İmran 3-4), doğruyu açıklayıcı ve rahmet olarak

  ( Enam 154-157) göndermiştir. Yahudilerin yazılı dini edebiyatına Tanah, sözlü dini

  edebiyatına ise Talmut adı verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına

  Hz. Davut’a gönderilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.

  Biz Müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal

  kitabıdır. Tevrat kitabının sonuna ekli olarak korunmuştur. Zebur, kitap anlamına

  gelir. Günümüzde Tevrat, Tanahın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.

  Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır. içinde, dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur. Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kuran’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.

  Hıristiyanların kutsal kitabı olan incil, Hz. İsa’ya gönderilmiştir. Diğer kutsal kitaplar gibi İncil’in de Allah’tan geldiğine inanırız. incil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. inciller, Hıristiyan Kutsal Kitabı (Kitabı Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört incil oluşturmaktadır. Bu dört incil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. İncil, Hz.isa zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu incilleri incelediğimizde, insanlara doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötü davranışlardan kaçınmaları emirleri bulunmaktadır.

  Zaten kutsal kitapların hepsinde bu durum göze çarpmaktadır.

  Kuran’ı Kerim İslâm dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Yüce Allah’ın Kuran’ı Kerim, Allah’tan geldiği şekliyle korunmuş, günümüze kadar değişmeden gelmiştir, Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderilen ilâhî kitabımızın evrensel özelliği kıyamete kadar geçerlidir.

  Allah’tan gelen vahiy (dini bilgiler) bazen tam bir cümle bazen da tam bir metin olarak gelirdi. Metinlerin her birine sure, surelerin her bölümüne de ayet denir. Kuran’ı Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır.

  Hz. Peygamber, Allah’tan gelen dinî bilgileri, hiç ekleme ve çıkarma yapmadan, çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı. Allah’tan Cebrail Meleği vasıtasıyla gelen vahiyleri yazanlara “vahiy kâtipleri” denilir. Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında yani yaklaşık 23 yılda bölüm bölüm olarak indirilmiştir. Furkan suresi 23. ayetinde şöyle buyrulmaktadır.”…Halbuki biz

  vahiyle senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça

  parça okuduk.” Kuranın ilk ayeti, 610 yılında Hıra mağarasında vahiy meleği

  Cebrail tarafından getirilmiştir.

  Peygamberimiz sağ oldukça vahiyler devamlı geldiği için, Kuranı Kerim ancak Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında toplanıp kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman’ın halifeliği zamanında ise çoğaltılarak başka ülkelere gönderilmiştir.
  Az Olsun Ama Öz Olsun

  BatiTrakyaninSesi Forumu
  www.batitrakyaninsesi.net
Hazırlanıyor...
X